بسمه تعالی

این افتخار را داریم که به حول و قوه الهی اولین سایت خبری مستقل شهرستان آبیک را راه اندازی نموده ایم. نگاه آبیک در نظر دارد تا عموم شهروندان شهرستان آبیک و سایر کاربران را در جریان اخبار و وقایع شهرستان قرار دهد. امیدواریم در انجام این مهم توفیق رفیق راهمان گردد. در ضمن از پیشنهادات و انتقادات شما کاربران محترم نیز استقبال می نماییم.