به گزارش خبرنگار نگاه آبیک؛ همزمان با سراسر کشور آبیکی‌ها یا وجود سوز سرما با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات خود رقم زدند.

به گزارش خبرنگار نگاه آبیک؛ همزمان با سراسر کشور آبیکی‌ها یا وجود سوز سرما با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات خود رقم زدند.